Skip Navigation
 


obrazek

obrazek

obrazek

Jak zabijamy polskie rzeki

(kliknij aby pobrać prezentację)

Aktualności

PROTESTUJEMY PRZECIWKO BUDOWIE ELEKTROWNI WODNEJ NA DUNAJCU !

KLUB PRZYJACIÓŁ DUNAJCA przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu. Nowy Sącz ul. Lwowska 27

Wojewoda Małopolski
za pośrednictwem
Starosty Nowotarskiego
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
znak: OŚ-6223/56/2007


Zażalenie

Klub Przyjaciół Dunajca, zarybiający i chroniący wody Dunajca za własne środki, działający na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowy Sączu składa niniejszym zażalenie na wydaną przez Starostę Nowotarskiego Decyzję o wydaniu pozwolenia wodno prawnego Panu Janowi Żółtkowi, dotyczącego planów budowy małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w miejscowości Tylmanowa (Kłodne).
Budowa przedmiotowej elektrowni grozi zniszczeniem narybku, nabytego za zebrane przez Klub pieniądze ( tylko w 2008 około 20 000 zł )

Starosta Nowotarski wydał pozwolenie wodno prawne na budowę elektrowni wodnej w oparciu o negatywne dla inwestycji opinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Gorczańskiego Parku Krajobrazowego i negatywną opinię i wielokrotnie wyrażany brak zgody na budowę użytkownika rybackiego, którym jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
Pozwolenie wydano w oparciu o Decyzję o Warunkach Lokalizacji wydanej dla tej inwestycji przez Wójta Gminy Ochotnica ( znak 7624/DŚ/6/06/07.
Warunki nakładają na inwestora konieczność uzyskania zgody na inwestycję obu parków krajobrazowych.
Inwestor takiej zgody nie uzyskał.
Mamy podstawy sądzić, że Raport oddziaływania na środowisko został przygotowany na zlecenie inwestora i jego rzetelność budzi wątpliwości.
Na naszą pisemną prośbę Wójt Gminy Ochotnica odmówił wydania kopii Raportu, a strona jakim jest Polski Związek Wędkarski otrzymała jedynie trzy strony dokumentu. Otrzymane fragmenty dokumentu już wykazują gigantyczny i nieodwracalny, negatywny wpływ na środowisko, jakim jest zatrzymanie wędrówek ryb, obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej zapory i narażenie użytkownika rybackiego na kłusownictwo.
Raport nie uwzględnia katastrofy ekologicznej jakim jest podniesienie temperatury wody na wskutek stworzenia płaszczyzny prawie stojącej wody o długości 800 metrów.
Takie zatrzymanie spowoduje podgrzanie wody w lecie o kilka stopni, a tym samym śmierć lipienia, pstrąga i głowacicy na całym Dunajcu poniżej zapory. Taki eksperyment przeprowadzono na Popradzie w okolicach Niżnych Rużbachów, efektem wybudowania tamy, jest prawie całkowity zanik ryb łososiowatych poniżej tamy. Narusza się tym samym Prawo wodne: Art. 63. 1.
Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.
Jest oczywiste, że pobór wody i piętrzenie wybudowane poniżej Rezerwatu "Kłodne nad Dunajcem", chroniącego naturalny drzewostan buczyny karpackiej spowoduje zmiany termiki rzeki i wilgotności powietrza, oraz obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej zapory, na wskutek zahamowania napływu rumoszu skalnego.

Skutkiem będą :
- uschnięcia sadów i lasów poniżej zapory,
- zanik ryb łososiowatych w Dunajcu
- zwiększenie zagrożenia powodziowego (zwiększone niebezpieczeństwo tworzenia się zatorów lodowych i zmniejszenie spławności rzeki)
- zanik lokalnego ruchu turystycznego, a tym samym dramatyczne dla miejscowej ludności zmniejszenie miejsc pracy i przychodów.
Straty, które przyniesie ta inwestycja to nie tylko policzalne 600 000 złotych mniej, za nie wykupione licencje wędkarskie. To dziesiątki milionów złotych strat z powodu ograniczenia turystyki kajakarskiej i wędkarskiej. Nowo powstały Odcinek Specjalny na którego środku jest lokowana niniejsza inwestycja ściągnął w 2008, pierwszym roku działania około 1800 wędkarzy zagranicznych, głównie z Francji i Włoch.
Plan zakłada, że takich turystów winno być około 4000 tysięcy rocznie. Nad Dunajcem już rozbudowują się kolejne pensjonaty ( Kłodne), a wybudowanie tamy spowoduje setki rodzinnych tragedii i bankructw.
Mając na względzie powyższe, naukowo opracowane argumenty (Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” , autorzy Robert Wawręty i Janusz Żelaziński ) wnosimy o przedstawienie bezstronnego opracowania Raportu oddziaływania na środowisko, sporządzone przez naukowców nie zamawianych bezpośrednio przez inwestora, wykonane poza obszarem działania RZGW w Krakowie.
Klub Przyjaciół Dunajca stanowczo protestuje przeciwko nieodwracalnemu zniszczeniu najpiękniejszej górskiej rzeki naszego kraju !
Planowane inwestycje budowy MEW stoją w sprzeczności z Ramową Dyrektywą Wodną, uchwaloną w 2000 roku przez Parlament i Radę Unii Europejskiej oraz z ogólnymi tendencjami renaturalizacji rzek i potoków, skutecznie realizowanymi na terenie Państw tej wspólnoty.
Korzyści płynące z pozyskiwania energii elektrycznej, pochodzących z MEW, będą niewspółmierne do strat , jakie poniesie przyroda i korzystający z niej ludzie.
Rzeka Dunajec to bezcenny skarb, a sięganie po to narodowe dziedzictwo celem osiągnięcia finansowych korzyści, jest zwykłym barbarzyństwem !

Proszę spojrzeć na przedstawioną powyżej fotografię.
Los tego raju , zależy od Państwa mądrych decyzji. Nasze dzieci mogą tu zobaczyć betonowe mury i wysokie ogrodzenia nad cuchnącym zamulonym bajorem.

Klub Przyjaciół Dunajca

"PODPISZ PROTEST"
 
 
« powrót|drukuj|powiadom znajomego